تعرفه های نرم افزار تلاد

به همراه اکانت های هدیه

دانلود برنامه/مشاهده عملکرد

تعرفه های لایسنس برنامه تلاد -نسخه کانال
بدون سوختن و بلاک شدن شماره های مجازی

تلاد تک کاربره

قابلیت اجرا بر روی یک سیستم یا سرورمجازی

به همراه 10 اکانت هدیه تلگرام

ارائه بانک شماره موبایل شهرها

عدم سوختن شماره های مجازی

تخفیف: 0 درصد

قیمت: 300.000 تومان

قیمت: 300.000 تومان

تلاد دو کاربره

قابلیت اجرا بر روی دو سیستم یا سرورمجازی

به همراه 20 اکانت هدیه تلگرام

ارائه بانک شماره موبایل شهرها

عدم سوختن شماره های مجازی

تخفیف: 16 درصد

قیمت: 600.000 تومان

قیمت: 500.000 تومان

تلاد سه کاربره

قابلیت اجرا بر روی سه سیستم یا سرورمجازی

به همراه 30 اکانت هدیه تلگرام

ارائه بانک شماره موبایل شهرها

عدم سوختن شماره های مجازی

تخفیف: 23 درصد

قیمت: 900.000 تومان

قیمت: 700.000 تومان

تلاد پنج کاربره

قابلیت اجرا بر روی پنج سیستم یا سرورمجازی

به همراه 50 اکانت هدیه تلگرام

ارائه بانک شماره موبایل شهرها

عدم سوختن شماره های مجازی

تخفیف: 34 درصد

قیمت: 1.500.000 تومان

قیمت: 1.000.000 تومان

تلاد ده کاربره

قابلیت اجرا بر روی پنج سیستم یا سرورمجازی

به همراه 100 اکانت هدیه تلگرام

ارائه بانک شماره موبایل شهرها

عدم سوختن شماره های مجازی

تخفیف: 43 درصد

قیمت: 3.000.000 تومان

قیمت: 1.700.000 تومان

نسخه طلایی تلاد ویژه

قابلیت اجرا روی یک سرور یا سیستم

به همراه 10 اکانت هدیه تلگرام

ارائه بانک شماره موبایل شهرها

عدم سوختن شماره های مجازی

امکان اجرا و ارسال با 15 سرور مجازی

پیشنهاد ویژه

قیمت: 1.800.000 تومان

درصورت تهیه نسخه کانال میتوانید از نسخه خط به خط هم استفاده نمایید
اما با لایسنس خط به خط نمیتوانید از نسخه کانال استفاده نمایید
میتوانید در هر زمان با پرداخت مابتفاوت معادل نسخه کانال و نسخه خط به خط، لایسنس خود را به نسخه کانال ارتقا دهید.

تعرفه های لایسنس برنامه تلاد -نسخه خط به خط
قیمت لایسنس تک کاربره و دو کاربره کاهش یافت

تلاد تک کاربره

قابلیت اجرا بر روی یک سیستم

به همراه 10 اکانت هدیه تلگرام

ارائه بانک شماره موبایل شهرها

تخفیف: 25 درصد

قیمت: 200.000 تومان

قیمت: 150.000 تومان

تلاد دو کاربره

قابلیت اجرا بر روی دو سیستم

به همراه 20 اکانت هدیه تلگرام

ارائه بانک شماره موبایل شهرها

تخفیف: 30 درصد

قیمت: 400.000 تومان

قیمت: 280.000 تومان

تلاد سه کاربره

قابلیت اجرا بر روی سه سیستم

به همراه 30 اکانت هدیه تلگرام

ارائه بانک شماره موبایل شهرها

تخفیف: 42 درصد

قیمت: 600.000 تومان

قیمت: 350.000 تومان

تلاد پنج کاربره

قابلیت اجرا بر روی پنج سیستم

به همراه 50 اکانت هدیه تلگرام

ارائه بانک شماره موبایل شهرها

تخفیف: 50 درصد

قیمت: 1.000.000 تومان

قیمت: 500.000 تومان

نسخه طلایی تلاد ویژه سرورهای مجازی

قابلیت اجرا روی یک سرور یا سیستم

به همراه 10 اکانت هدیه تلگرام

ارائه بانک شماره موبایل شهرها

امکان ارسال همزمان با 15 سیستم مجازی

پیشنهاد ویژه

قیمت: 1.000.000 تومان


شماره کارت جهت واریز به حساب :
6104-3379-1966-4647
به نام: سجاد حسین پور

ایمیل پشتیبانی: smsoftbpt@gmail.com

با ما تماس بگیرید

درگاه آنلاین پرداخت الکترونیکی